Bài viết của NH

Kích thước chữ      

Đạo Phật là gì?

Thứ ba, 30/10/2012, 11:33 GMT+7

Đạo Phật là con đường chơn chánh, tấm gương tri tuệ sáng suốt thanh khiết hoàn toàn đưa đến bản thể sự vật lý tánh tuyết đối.

Đức Phật ra đời vì một  "Nhân Duyên Đại Lớn Khai Thị" phù hợp với chân lý, thích hợp với căn cơ tâm lượng của chúng sanh trải qua ba thời qúa khứ, hiện tại, vị lai đều đúng không sai một ly. Kinh Phật nói cốt giáo hoá chúng sanh khiến chúng sanh nghe hiểu tin nhận phương Pháp giác ngộ tu hành và thực hành cho đến khi nào nhìn mọi sự vật có hình tướng lúc nào cũng thấy vô thường.

Người đời thường nói rằng. Đạo nào cũng tốt. Lời ấy chẵng qua tạm thời dùng phương tiện nghi xã giao để cho hài lòng người mà thôi. Vì chưa hiểu một cách thâm sâu của các Đạo khác nhau như thế nào, nên mới nói như thế. Thật ra về mục đích thì Đạo nào cũng có phẩm chất giá trị của nó. Điều quan trọng là làm sao thực hiện được mục đích ứng dụng vào đời sống hằng ngày tự lợi và lợi tha.

Nhưng ngược lại Đạo Phật thì hoàn toàn khác hẳn so với các Đạo khác. Giáo lý của Phật có công năng giải rõ ràng nghĩa lý mầu nhiệm, như một chiếc xe, đưa chúng sanh từ nơi cõi trần lao phiền não đến cảnh giới an vui thanh tịnh, từ biển khổ luân hồi đến Niết- bàn, giải thoát. Ngài là một bật Thầy của nhân loại. Đấng cao cả sáng suốt phát huy giáo lý mầu nhiệm. Phật đã có những hạt giống đức tánh Từ bi, Hỷ xả, Hoan hỷ, Tinh tấn, Thanh tịnh làm cho xã hội nhân loại thương yêu nhau bình đẳng.

Chúng sanh vì một niệm bất giác mê muội bị luân hồi cảnh giới đầy trần lao, khổ hải, nên cứ tìm cầu chạy theo dục vọng những cái vui khổ giả dối tạm bợ, không biết mệt nhọc nhàm chán lặn hụp trong bể nước mắt của đau khổ. Ở thế gian vàng bạc, ngọc ngà, danh vọng và quyền lực là qúy báo nhất trên đời. Nhưng sự thật vàng bạc và danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khổ, sống già, bịnh, chết mà lắm khi lại còn làm kiếp người thêm khổ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người đã chứng quả bất sanh bất diệt và chỉ giáo Pháp Ngài mới có cứu được chúng sanh ba cõi sáu đường ra khỏi vô thường đau khổ, nương tựa dưới bóng hạnh phúc và yêu thương chân thật. Chúng ta cố gắng thực hiện và tỏ lòng tôn kính tri ân sâu sắc đối với Đạo Pháp, nhiệt huyết tâm vì Đạo phát tâm Bồ- đề rộng lớn, nguyện thân tâm và ý vì Phật Pháp, vì chúng sanh tu hành, chư không phải vì lợi ích riêng cho mỗi cá nhân. Xin hãy tích cực trong sự tu hành, một khi đã vào đường đạo, dù co tam thiên đại thiên gặp nguy nan, kham khổ, đạm bạc, thiếu thốn hiểm trở khó khăn, nhất quyết một lòng một dạ không vì cánh cửa thiên đường tiền bạc, tham vọng, khát khao bi "Cạm Bẫy" thối lui quay gót.

A Di Đà Phật.

Thích Nữ Nhuận Hải.


Người viết : admin